Nový stavební zákon 2024: klíčové změny, které musíte znát

Nový stavební zákon, označovaný jako zákon č. 283/2021 Sb. (dále jen „NSZ“), přináší zásadní změny do stavebního práva. Spolu s ním je důležitý také zákon o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb. a další nové prováděcí předpisy, které jsou aktuálně připravovány. NSZ nabývá účinnosti od 1. ledna 2024, přičemž přechodné období trvá do 30. června 2024.

Během této doby se na územní plánování a povolování staveb (vyjma vyhrazených staveb) stále použije stará právní úprava podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Od 1. července 2024 se bude nový stavební zákon aplikovat v plném rozsahu.

Základní pojmy a druhy záměrů

NSZ zavádí nový pojem „záměr“, který zahrnuje vše, co podléhá povolování – stavební (stavby, soubory staveb) i nestavební záměry (např. dělení pozemků nebo změna využití území). Rozdělíme záměry do čtyř kategorií: drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní stavby. Každá kategorie má svá specifická pravidla týkající se povolení, kolaudace a možnosti realizace stavby svépomocí.

Řízení o povolení záměru

NSZ nahradí dosavadní dvojí řízení (územní a stavební) jednotným řízením o povolení záměru. Povolení záměru bude platné 2 až 5 let, s možností prodloužení na 10 let, pokud začne realizace stavby v době platnosti povolení. NSZ stanovuje stavebním úřadům lhůty: po podání žádosti má stavební úřad 10 dnů na vyzvání k odstranění vad a 60 dnů (u jednoduchých staveb 30 dnů) na vydání povolení. Tuto lhůtu lze prodloužit až o 60 dnů.

Kolaudační řízení

NSZ nově vydá kolaudační rozhodnutí místo kolaudačních souhlasů. Drobné stavby nepodléhají kolaudaci. Z jednoduchých staveb se kolaudují pouze stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, podzemní stavby, garáže a stavební úpravy pro změny v užívání části stavby.

Černé stavby

NSZ rozšiřuje důvody pro nařízení odstranění stavby. Stavební úřad nařídí odstranění stavby, pokud nedokončí stavbu v době platnosti povolení nebo ji neprovede v souladu s platným územním plánem. Dodatečné povolení lze získat pouze pro stavby povolitelné dle § 193 NSZ, které nevyžadují výjimku ze zákazu dle jiného právního předpisu ani výjimku z požadavků na výstavbu.

Hmotné stavební právo

NSZ poprvé zahrnuje úpravu hmotného stavebního práva. Obsahuje obecné teze ohledně požadavků na výstavbu, které se dále rozvedou v prováděcích předpisech. Tyto předpisy odkazují na technické normy, které Ministerstvo pro místní rozvoj zajistí bezplatně. Praha, Brno a Ostrava mohou vydat své vlastní městské stavební předpisy.

Jednotné environmentální stanovisko

Jednotné environmentální stanovisko nahradí až 26 správních aktů v oblasti životního prostředí. Při žádosti o povolení záměru můžete získat všechna potřebná rozhodnutí a stanoviska společně ve formě jednotného environmentálního stanoviska.

Digitalizace stavebního řízení

Připravuje se spuštění nových informačních systémů, zejména portálu stavebníka a národního geoportálu územního plánování. Pomocí portálu stavebníka můžete digitálně komunikovat se stavebními úřady a podávat žádosti. Národní geoportál územního plánování obsahuje územně plánovací dokumentaci a umožňuje podávat připomínky k návrhům územních plánů.

Dopravní a energetický stavební úřad

Byl zřízen nový Dopravní a energetický stavební úřad, který bude rozhodovat o vyhrazených stavbách v prvním stupni.

Územní plánování

NSZ zavádí nové celostátní nástroje – územní rozvojový plán a politiku architektury a stavební kultury ČR. Nově mezi námitkami a připomínkami k územním plánům neexistuje rozdíl. Každý může podat pouze připomínky.

Plánovací smlouvy

Nově definované plánovací smlouvy s obcemi budou tzv. veřejnoprávními smlouvami, což má důsledky pro možný přezkum a zrušení plánovací smlouvy nadřízeným orgánem.

Předběžná informace

NSZ zavádí povinnost stavebních úřadů poskytovat zdarma informace o podmínkách využití území, nutnosti povolení a kolaudace, a o tom, jaká hlediska bude úřad při posuzování žádosti brát v úvahu.

Závěrem

Nový stavební zákon přináší mnoho změn, které mají za cíl zjednodušit a zrychlit stavební procesy. Nicméně i přes pozitivní změny je třeba počítat s určitými „porodními bolestmi“ při zavádění nových pravidel. Přejme si, aby se tyto změny obešly bez větších problémů. 

Pokud plánujete stavbu a potřebujete odhad ceny nemovitosti zdarma, neváhejte mě kontaktovat. Naše služby jsou rychlé, přesné a spolehlivé. Připravte se na změny s námi!

Sdílejte tento příspěvek

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart